Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2463 ДГС Гурково 24.10.2018 184201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 31,624.68 лв. без ДДС
Предмет: Ръчно почистване на площи и почвоподготовка за залесяване, залесяване и отглеждане на горски култури. Виж пълна информация
2361 ДГС Гурково 05.09.2018 184146
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 239 куб.м. 71 куб.м. 0 куб.м. 329 куб.м.
бб,здб,гбр,цр,мждр,трп,срлп
Процедури за добив на дървесина 12,423.23 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
2342 ДГС Гурково 28.08.2018 184143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 108 куб.м. 104 куб.м. 0 куб.м. 220 куб.м.
здб,гбр,бк,мждр,бл,кл
Процедури за добив на дървесина 8,472.68 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
2331 ДГС Гурково 26.09.2018 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
2313 ДГС Гурково 11.09.2018 Публично състезание 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки 2. Обособена позиция №2: Доставка на обувни изделия Виж пълна информация
2279 ДГС Гурково 03.08.2018 184143, 184144
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 587 куб.м. 551 куб.м. 0 куб.м. 1147 куб.м.
здб,бк,гбр,мждр,бл,кл,чб
Процедури за добив на дървесина 44,193.47 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2223 ДГС Гурково 10.07.2018 184142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 246 куб.м. 247 куб.м. 0 куб.м. 496 куб.м.
бк, гбр
Процедури за добив на дървесина 19,297.94 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2173 ДГС Гурково 26.07.2018 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компютри, копирни машини, монитори, факс апарати, UPS устройства модеми, рутери и др. за нуждите на ТП "ДГС Гурково" Виж пълна информация
2139 ДГС Гурково 04.06.2018 184137
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 66 куб.м.
бб, трп
Процедури за добив на дървесина 2,441.46 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
2072 ДГС Гурково 10.05.2018 184129, 184130, 184131, 184132
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 1502 куб.м. 1380 куб.м. 0 куб.м. 3073 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,врб,дчрш,мждр
Процедури за продажба на дървесина 207,563.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
2071 ДГС Гурково 10.05.2018 184129, 184130, 184131, 184132
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 1502 куб.м. 1380 куб.м. 0 куб.м. 3073 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,врб,дчрш,мждр
Процедури за добив на дървесина 68,920.56 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
2070 ДГС Гурково 10.05.2018 184128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 1882 куб.м. 1584 куб.м. 0 куб.м. 3583 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,брз
Продажба на стояща дървесина на корен 165,720.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2059 ДГС Гурково 14.05.2018 Открита процедура 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддържане на стари минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково' Виж пълна информация
1984 ДГС Гурково 21.03.2018 Договаряне 2,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Предоставяне на услуги по питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца." Виж пълна информация
1887 ДГС Гурково 07.03.2018 Открита процедура 42,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене , транспорт и разтоварване на 1650 м³ прогнозно количество дървесина от временен склад до всички селища намиращи се в териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” Виж пълна информация
1835 ДГС Гурково 07.03.2018 1802 Д Дългосрочни договори 737,055.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Твърдица, ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Мъглиж, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Стара река и ТП ДГС Котел Виж пълна информация
1783 ДГС Гурково 31.01.2018 184117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
479 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 435 куб.м. 370 куб.м. 99 куб.м. 1392 куб.м.
см,бк,гбр,яв
Процедури за добив на дървесина 32,015.32 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1698 ДГС Гурково 21.12.2017 Открита процедура 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 5000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
1695 ДГС Гурково 21.12.2017 184113, 184114
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
303 куб.м. 205 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 508 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 45,490.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба прогнозни количества дървесина на временен склад - МТ Виж пълна информация
1694 ДГС Гурково 21.12.2017 184104,184105,184106,184107,184108,184109,184110
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
523 куб.м. 259 куб.м. 0 куб.м. 2962 куб.м. 329 куб.м. 0 куб.м. 4073 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,брз,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 171,037.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация