Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2070 ДГС Гурково 10.05.2018 184128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 1882 куб.м. 1584 куб.м. 0 куб.м. 3583 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,брз
Продажба на стояща дървесина на корен 165,720.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2059 ДГС Гурково 14.05.2018 Открита процедура 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддържане на стари минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково' Виж пълна информация
1984 ДГС Гурково 21.03.2018 Договаряне 2,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Предоставяне на услуги по питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца." Виж пълна информация
1887 ДГС Гурково 07.03.2018 Открита процедура 42,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене , транспорт и разтоварване на 1650 м³ прогнозно количество дървесина от временен склад до всички селища намиращи се в териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” Виж пълна информация
1835 ДГС Гурково 07.03.2018 1802 Д Дългосрочни договори 737,055.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Твърдица, ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Мъглиж, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Стара река и ТП ДГС Котел Виж пълна информация
1783 ДГС Гурково 31.01.2018 184117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
479 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 435 куб.м. 370 куб.м. 99 куб.м. 1392 куб.м.
см,бк,гбр,яв
Процедури за добив на дървесина 32,015.32 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1698 ДГС Гурково 21.12.2017 Открита процедура 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 5000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
1695 ДГС Гурково 21.12.2017 184113, 184114
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
303 куб.м. 205 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 508 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 45,490.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба прогнозни количества дървесина на временен склад - МТ Виж пълна информация
1694 ДГС Гурково 21.12.2017 184104,184105,184106,184107,184108,184109,184110
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
523 куб.м. 259 куб.м. 0 куб.м. 2962 куб.м. 329 куб.м. 0 куб.м. 4073 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,брз,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 171,037.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
1693 ДГС Гурково 21.12.2017 184101,184102,184103
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
437 куб.м. 309 куб.м. 1 куб.м. 2169 куб.м. 416 куб.м. 0 куб.м. 3332 куб.м.
бб,чб,здгл,вб,ел,бк,гбр,здб,трп,мждр,цр
Продажба на стояща дървесина на корен 148,672.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за МТ Виж пълна информация
1692 ДГС Гурково 21.12.2017 184111,184112,184113,184114,184115,184116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
406 куб.м. 205 куб.м. 0 куб.м. 2388 куб.м. 1304 куб.м. 0 куб.м. 4303 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,ак,трп,мждр,срлп
Процедури за добив на дървесина 157,696.21 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1681 ДГС Гурково 22.01.2018 Открита процедура 8,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Гурково" Виж пълна информация
1512 ДГС Гурково 16.11.2017 Събиране на оферти с обява 2,052.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба №3 Виж пълна информация
1511 ДГС Гурково 14.12.2017 Открита процедура 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части/оригинални или алтернативни/ по заявка на възложителя за автомобилите собственост на ТП ДГС ГУРКОВО. Виж пълна информация
1468 ДГС Гурково 24.10.2017 174202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,808.98 лв. без ДДС
Предмет: Ръчно почистване на площи и почвоподготовка за залесяване на горски култури Виж пълна информация
1467 ДГС Гурково 24.10.2017 174143, 174144
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 69 куб.м. 67 куб.м. 89 куб.м. 260 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 12,756.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
1460 ДГС Гурково 30.11.2017 Открита процедура 7,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми - зимни и летни за нуждите на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
1421 ДГС Гурково 21.09.2017 174142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 283 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 329 куб.м.
бб,чб,см
Процедури за добив на дървесина 7,443.03 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1386 ДГС Гурково 18.09.2017 174136, 174141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 655 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 1040 куб.м.
бб,чб,см,бк,гбр,здб,бл,кл,мждр
Процедури за добив на дървесина 36,607.75 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1331 ДГС Гурково 26.09.2017 Открита процедура 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "ТП ДГС Гурково"" Виж пълна информация