slide

Документи | ДГС Гурково

Обявление за обект № 184123 и 184124
Файл
Добавен
01.03.2018 / ДГС Гурково
Обявление за обекти с № 184120, 184121, 184122 и 184123
Файл
Добавен
23.02.2018 / ДГС Гурково
Обявление обект № 184119
Файл
Добавен
15.02.2018 / ДГС Гурково
Обявление обект № 184118 и 184119
Файл
Добавен
08.02.2018 / ДГС Гурково
Обявление обект № 174152
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Гурково
Обявление 174139,174144,174150 и 174151
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Гурково
Информация за дървесината, която ще бъде предложена по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях на територията на ТП „ДГС Гурково”
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Гурково
Обявление 174145
Файл
Добавен
16.10.2017 / ДГС Гурково
Обявление 174145,174146,174147,174148,174149
Файл
Добавен
04.10.2017 / ДГС Гурково
ОБЯВЛЕНИЕ обект № 174135, 174136
Файл
Добавен
25.09.2017 / ДГС Гурково
информация дърва за огрев за местно население
Файл
Добавен
25.08.2017 / ДГС Гурково
Информация за дървесината, която ще бъде предложена по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата на територията на ТП „ДГС Гурково”
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Гурково
Писмо 91-2499/02.11.2016 год. на Зам. Министъра на земеделието и храните
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Гурково
Информация за задоволяване на жителите на населените места на територията на ТП "ДГС Гурково" със дърва за огрев.
Файл
Добавен
17.08.2016 / ДГС Гурково