Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2342 ДГС Гурково 28.08.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 108 куб.м. 104 куб.м. 0 куб.м. 220 куб.м.
здб,гбр,бк,мждр,бл,кл
184143 Процедури за добив на дървесина 8,472.68 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
2331 ДГС Гурково 26.09.2018 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
2313 ДГС Гурково 11.09.2018 Публично състезание 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:
1. Обособена позиция №1: Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки
2. Обособена позиция №2: Доставка на обувни изделия
Виж пълна информация
2279 ДГС Гурково 03.08.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 587 куб.м. 551 куб.м. 0 куб.м. 1147 куб.м.
здб,бк,гбр,мждр,бл,кл,чб
184143, 184144 Процедури за добив на дървесина 44,193.47 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2223 ДГС Гурково 10.07.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 246 куб.м. 247 куб.м. 0 куб.м. 496 куб.м.
бк, гбр
184142 Процедури за добив на дървесина 19,297.94 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2173 ДГС Гурково 26.07.2018 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компютри, копирни машини, монитори, факс апарати, UPS устройства модеми, рутери и др. за нуждите на ТП "ДГС Гурково" Виж пълна информация
2139 ДГС Гурково 04.06.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 66 куб.м.
бб, трп
184137 Процедури за добив на дървесина 2,441.46 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
2072 ДГС Гурково 10.05.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 1502 куб.м. 1380 куб.м. 0 куб.м. 3073 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,врб,дчрш,мждр
184129, 184130, 184131, 184132 Процедури за продажба на дървесина 207,563.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
2071 ДГС Гурково 10.05.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 1502 куб.м. 1380 куб.м. 0 куб.м. 3073 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,врб,дчрш,мждр
184129, 184130, 184131, 184132 Процедури за добив на дървесина 68,920.56 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
2070 ДГС Гурково 10.05.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 1882 куб.м. 1584 куб.м. 0 куб.м. 3583 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,брз
184128 Продажба на стояща дървесина на корен 165,720.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2059 ДГС Гурково 14.05.2018 Открита процедура 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддържане на стари минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково' Виж пълна информация
1984 ДГС Гурково 21.03.2018 Договаряне 2,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Предоставяне на услуги по питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца." Виж пълна информация
1887 ДГС Гурково 07.03.2018 Открита процедура 42,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене , транспорт и разтоварване на 1650 м³ прогнозно количество дървесина от временен склад до всички селища намиращи се в териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” Виж пълна информация
1835 ДГС Гурково 07.03.2018 1802 Д Дългосрочни договори 737,055.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Твърдица, ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Мъглиж, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Стара река и ТП ДГС Котел Виж пълна информация
1783 ДГС Гурково 31.01.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
479 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 435 куб.м. 370 куб.м. 99 куб.м. 1392 куб.м.
см,бк,гбр,яв
184117 Процедури за добив на дървесина 32,015.32 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1698 ДГС Гурково 21.12.2017 Открита процедура 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 5000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
1695 ДГС Гурково 21.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
303 куб.м. 205 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 508 куб.м.
бб,чб
184113, 184114 Процедури за продажба на дървесина 45,490.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба прогнозни количества дървесина на временен склад - МТ Виж пълна информация
1694 ДГС Гурково 21.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
523 куб.м. 259 куб.м. 0 куб.м. 2962 куб.м. 329 куб.м. 0 куб.м. 4073 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,брз,трп
184104,184105,184106,184107,184108,184109,184110 Продажба на стояща дървесина на корен 171,037.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
1693 ДГС Гурково 21.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
437 куб.м. 309 куб.м. 1 куб.м. 2169 куб.м. 416 куб.м. 0 куб.м. 3332 куб.м.
бб,чб,здгл,вб,ел,бк,гбр,здб,трп,мждр,цр
184101,184102,184103 Продажба на стояща дървесина на корен 148,672.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за МТ Виж пълна информация
1692 ДГС Гурково 21.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
406 куб.м. 205 куб.м. 0 куб.м. 2388 куб.м. 1304 куб.м. 0 куб.м. 4303 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,ак,трп,мждр,срлп
184111,184112,184113,184114,184115,184116 Процедури за добив на дървесина 157,696.21 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация