Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1681 ДГС Гурково 22.01.2018 Открита процедура 8,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Гурково" Виж пълна информация
1512 ДГС Гурково 16.11.2017 Събиране на оферти с обява 2,052.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба №3 Виж пълна информация
1511 ДГС Гурково 14.12.2017 Открита процедура 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части/оригинални или алтернативни/ по заявка на възложителя за автомобилите собственост на ТП ДГС ГУРКОВО. Виж пълна информация
1468 ДГС Гурково 24.10.2017 174202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,808.98 лв. без ДДС
Предмет: Ръчно почистване на площи и почвоподготовка за залесяване на горски култури Виж пълна информация
1467 ДГС Гурково 24.10.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 69 куб.м. 67 куб.м. 89 куб.м. 260 куб.м.
бк
174143, 174144 Продажба на стояща дървесина на корен 12,756.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
1460 ДГС Гурково 30.11.2017 Открита процедура 7,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми - зимни и летни за нуждите на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
1421 ДГС Гурково 21.09.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 283 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 329 куб.м.
бб,чб,см
174142 Процедури за добив на дървесина 7,443.03 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1386 ДГС Гурково 18.09.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 655 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 1040 куб.м.
бб,чб,см,бк,гбр,здб,бл,кл,мждр
174136, 174141 Процедури за добив на дървесина 36,607.75 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1331 ДГС Гурково 26.09.2017 Открита процедура 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "ТП ДГС Гурково"" Виж пълна информация
1243 ДГС Гурково 31.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
73 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 392 куб.м. 376 куб.м. 68 куб.м. 909 куб.м.
бб, бк, гбр, здб
174135, 174136 Процедури за добив на дървесина 31,452.61 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1242 ДГС Гурково 31.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 971 куб.м. 915 куб.м. 0 куб.м. 1936 куб.м.
бб,бк,гбр,дчрш
174138, 174139, 174140 Продажба на стояща дървесина на корен 90,819.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
1241 ДГС Гурково 31.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64 куб.м. 107 куб.м. 1 куб.м. 187 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 359 куб.м.
бб,чб,здгл,см,бк,гбр,здб
174137 Продажба на стояща дървесина на корен 17,723.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за МТ Виж пълна информация
1236 ДГС Гурково 26.07.2017 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Гурково” Виж пълна информация
1120 ДГС Гурково 20.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
504 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 401 куб.м. 374 куб.м. 271 куб.м. 1550 куб.м.
бк,гбр,здб,яв
174117 Процедури за добив на дървесина 39,384.52 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1054 ДГС Гурково 13.06.2017 1704 Продажба на стояща дървесина на корен 344,836.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1704 - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
1024 ДГС Гурково 19.05.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
115 куб.м. 100 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 219 куб.м.
см,бб,здгл,чб
1702 Процедури за продажба на дървесина 20,005.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба прогнозни количества дървесина на временен склад - МТ Виж пълна информация
1022 ДГС Гурково 19.05.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
216 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 1341 куб.м. 512 куб.м. 0 куб.м. 2079 куб.м.
бб,чб,бк,гбр
174132,174133,174134 Продажба на стояща дървесина на корен 94,551.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
1021 ДГС Гурково 19.05.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 29 куб.м. 2 куб.м. 554 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 616 куб.м.
бб,чб,здгл,см,бк,гбр,здб
174131 Процедури за добив на дървесина 21,812.90 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1017 ДГС Гурково 22.05.2017 Открита процедура 17,430.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа на нови минерализовани ивици и поддържане на стари минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС „Гурково” Виж пълна информация
996 ДГС Гурково 03.05.2017 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП ТП Държавно горско стопанство Гурково. Виж пълна информация