Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1236 ДГС Гурково 26.07.2017 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Гурково” Виж пълна информация
1017 ДГС Гурково 22.05.2017 Открита процедура 17,430.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа на нови минерализовани ивици и поддържане на стари минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС „Гурково” Виж пълна информация
996 ДГС Гурково 03.05.2017 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП ТП Държавно горско стопанство Гурково. Виж пълна информация
748 Централно Управление 10.03.2017 1704 Дългосрочни договори 344,836.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект № 1704 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река. Виж пълна информация
Процедура № 748 на Централно Управление от 10.03.2017 е прекратена!
716 Централно Управление 27.02.2017 1701 и 1702 Дългосрочни договори
Предмет: Документация за провеждане на явен търг за предварителна продажба на добита дървесина по сортименти от обект 1701 и 1702 Виж пълна информация
645 ДГС Гурково 16.12.2016 20.12.2016 Открита процедура 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 5000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
367 ДГС Гурково 21.11.2016 Публично състезание 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника необходима за нуждите на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
353 ДГС Гурково 27.10.2016 Събиране на оферти с обява 2,052.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Гурково“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците Виж пълна информация
325 ДГС Гурково 23.11.2016 Открита процедура 5,040.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. вкл. и техника в извънгаранционен срок/, за нуждите на ТП "ДГС Гурково". Виж пълна информация
285 ДГС Гурково 04.11.2016 Открита процедура 7,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми - зимни и летни" Виж пълна информация
283 ДГС Гурково 03.10.2016 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП "ДГС Гурково" Виж пълна информация
259 ДГС Гурково 21.10.2016 Открита процедура 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части/оригинални или алтернативни/ по заявка на възложителя за автомобилите собственост на ТП "ДГС Гурково" Виж пълна информация