slide

Личен състав | ДГС Гурково

Директор
инж. Калин Николов
Зам.-Директор
инж. Добромир Добрев
Зам.-Директор
Керка Денчева
Главен технолог
инж. Петко Сяров
Главен Счетоводител
Мария Христова
Счетоводител
Галина Грозева
Началник ГСУ "Лява река"
Васил Василев
Началник ГСУ "Сондите"
Стоян Урумов
Началник ГСУ "Средногорие"
Златко Желев
Началник ГСУ "Гурково"
инж. Недялко Митев
Технолог
Иван Иванов
Технолог
Добри Добрев
Технолог
Георги Колев
Технолог
Стоян Мечев
Технолог
Петър Петров
Пом. Лесничей
Катя Желева
Пом. Лесничей
Людмила Иванова
Пом. Лесничей
Катя Иванова
Пом. Лесничей
Стоянка Антонова
Горски Стражар
Златин Димитров