Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4043 ДГС Гурково 25.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1695 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 312 куб.м. 300 куб.м. 2309 куб.м.
бб,бк,гбр,трп
204107, 204108-2 Процедури за продажба на дървесина 192,510.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
4042 ДГС Гурково 25.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
333 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 438 куб.м.
бк,бб,здгл,см
204108-1 Процедури за продажба на дървесина 40,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
4041 ДГС Гурково 25.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
961 куб.м. 250 куб.м. 0 куб.м. 2895 куб.м. 1879 куб.м. 891 куб.м. 6876 куб.м.
бб,см,здгл,ел,бк,гбр,здб,брз,срлп,врб,мждр,кл,яв
204110, 204121, 204122, 204123 Продажба на стояща дървесина на корен 341,177.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4040 ДГС Гурково 25.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2217 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 2216 куб.м. 1844 куб.м. 512 куб.м. 6873 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,яв,кл,брк,трп
204104, 204107 и 204108 Процедури за добив на дървесина 201,173.22 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4004 ДГС Гурково 23.03.2020 Събиране на оферти с обява 950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на препарати за разстителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП ДГС Гурково за срок от 12 месеца." Виж пълна информация
4003 ДГС Гурково 23.03.2020 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП ДГС Гурково за срок от 12 месеца." Виж пълна информация
4001 ДГС Гурково 15.04.2020 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца Виж пълна информация
3892 ДГС Гурково 18.02.2020 Открита процедура 42,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 3 000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
3890 ДГС Гурково 18.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1136 куб.м. 0 куб.м. 1136 куб.м.
бк,гбр,здб,мждр,кл
204105, 204115, 204116, 204118 Процедури за продажба на дървесина 79,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
3889 ДГС Гурково 18.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
263 куб.м. 94 куб.м. 0 куб.м. 1883 куб.м. 1135 куб.м. 33 куб.м. 3408 куб.м.
бб,см,здгл,чб,бк,гбр,здб,брк,трп,яв,пляс,дчрш,кл,мждр
204105, 204115, 204116, 204117, 204118 Процедури за добив на дървесина 128,373.28 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3824 ДГС Гурково 30.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 654 куб.м. 174 куб.м. 683 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 1700 куб.м.
бб, чб, здгл, бк, гбр, трп, яв
204106, 204111, 204112, 204113, 204114 Процедури за добив на дървесина 63,310.08 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3757 ДГС Гурково 27.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 654 куб.м. 174 куб.м. 683 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 1700 куб.м.
бб, чб, здгл, бк, гбр, трп, яв
204106, 204111, 204112, 204113, 204114 Процедури за добив на дървесина
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 3757 на ДГС Гурково от 27.12.2019 е прекратена!
3669 ДГС Гурково 11.12.2019 Открита процедура 42,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 3 000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
Процедура № 3669 на ДГС Гурково от 11.12.2019 е прекратена!
3653 ДГС Гурково 11.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2617 куб.м. 278 куб.м. 0 куб.м. 5044 куб.м. 2445 куб.м. 825 куб.м. 11209 куб.м.
бб,чб,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,брк
204105,204106,204107,204108,204109,204110,204111,204112,204113,204114 Процедури за добив на дървесина 311,118.27 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3646 ДГС Гурково 10.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2384 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 2558 куб.м. 2304 куб.м. 825 куб.м. 8095 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,
204105, 204107, 204108, 204110 Процедури за продажба на дървесина 606,479.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
3619 ДГС Гурково 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13574 куб.м.
бб, чб, бк др
2001 Д Дългосрочни договори 649,341.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2001Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА ЗАГОРА, ДГС ИВАЙЛОВГРАД, ДГС ГУРКОВО И ДЛС МАЗАЛАТ Виж пълна информация
3454 ДГС Гурково 22.10.2019 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № ИЗ -1973/29.10.2009 Г. ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
3453 ДГС Гурково 22.10.2019 Събиране на оферти с обява 2,052.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба №3 Виж пълна информация
3451 ДГС Гурково 11.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 21 куб.м.
здб
194154 Процедури за продажба на дървесина 1,980.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
3379 ДГС Гурково 17.09.2019 194201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,183.11 лв. без ДДС
Предмет: Ръчно почистване на площи, почвоподготовка за залесяване, залесяване и отглеждане на горски култури. Виж пълна информация