Процедура № 6391 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Гурково 15.12.2022 695,111.95 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет добив на дървесина на територията на ТП "ДГС Гурково"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
234101,234102,234103,234104,234105,234106,234107,234108,234109,234110,234111,234112,234113,234114,234115,234116,234117 бб,чб,здгл,ел,елств,см,бк,гбр,здб,дчрш,яв,врб,брз,трп,мждр,кл,цр,ак,бл,шст,срлп,елш, 3457 куб.м. 906 куб.м. 0 куб.м. 8288 куб.м. 3598 куб.м. 745 куб.м. 16994 куб.м.

Документи