Процедура № 6592 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Гурково 21.02.2023 22.02.2023 10,179.68 лв. без ДДС Договаряне Профил на купувача Пряко договаряне по чл. 182 ал. 1
Предмет „Възстановяване на поливна система ведно с оборудване към нея в държавен горски разсадник „Николаево”, в териториалния обхват на ТП ДГС „Гурково“, финансирано по процедура BG16M1OP002—3.035: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване, по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ , по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.